Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Exposure, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Exposure.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig na de offertedatum. Offerteprijzen kunnen wijzigen door een creatieve of technische wijziging op vraag van de klant. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige facturen.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Exposure haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1000 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De leveringstermijn die Exposure meedeelt, is louter indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn is geen aanleiding om de opdracht of bestelling te annuleren.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Exposure kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Exposure. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 30 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Exposure, is de klant aan Exposure een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
Bovendien behoudt Exposure zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Exposure gemaakte creaties niet gebruiken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid – Algemeen

6.1. Exposure verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Exposure zijn middelenverbintenissen. Exposure is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2. Exposure kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Exposure zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Exposure of een aangestelde.

6.3. De aansprakelijkheid van Exposure met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Exposure. De totale aansprakelijkheid van Exposure, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Exposure werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Exposure geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid software

7.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Exposure ontwikkelde sites.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Exposure het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

9.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Exposure verleende diensten betalen, alsook de kosten die Exposure moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Exposure nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Exposure.

9.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

10.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Referentie

11.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Exposure voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Exposure.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Exposure geen controle heeft, bevrijden Exposure, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1. Alle geschillen vallen onder het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Artikel 14. De creatie van onderscheidingstekens

14.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

14.2. We willen er u wel op wijzen dat Exposure niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

70 belangrijke checks

Je krijgt een beeld van je huidige aanpak, inclusief verbeterpunten! Zo kom je te weten waar je kansen laat liggen.

Meer dan 105 bedrijven en organisaties startten reeds met deze analyse. 

Schrijf je hier in voor ons volgende webinar: 5 digitale marketing trends om de concurrentie een stap voor te blijven.